Arbodienstverlening

Wat is wettelijk verplicht?

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of een bedrijfsarts. Deze overeenkomst noemen we het basiscontract arbodienstverlening.

De werkgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst. Belangrijk is om de nuance op te merken tussen arbodienst en arbodienstverlening. Dat is namelijk niet hetzelfde. Er zijn twee varianten van het basiscontract arbodienstverlening; de maatwerkregeling en de vangnetregeling. Basiscontract maatwerkregeling

Wat regel je in een basiscontract maatwerkregeling?

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, moeten ook hierover werkafspraken worden vastgelegd in het basiscontract.

Werkgevers moeten zich door kerndeskundigen laten bijstaan bij het uitvoeren van taken op het gebied van preventie en bescherming. De kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige.

De werkgever moet zich laten bijstaan bij de uitvoering van de volgende taken:

Ziekteverzuimbegeleiding: hierbij gaat het om deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek.

Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.

Aanstellingskeuring: wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag een werknemer alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen laten keuren. De regels hiervoor komen uit de Wet op de Medische Keuringen.

Toegang tot de bedrijfsarts: de werkgever zorgt ervoor dat werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur).

Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, worden werkafspraken vastgelegd in het basiscontract. In het basiscontract moeten de volgende punten zijn opgenomen:

Wat betekent dat voor uw medewerkers?

Voor uw medewerkers bieden wij verschillende mogelijkheden voor een structurele en preventieve ziekteverzuim aanpak. Wij kunnen dit aanbieden, omdat onze experts gespecialiseerd zijn in:

 • Overleg met OR en preventiemedewerker: de kerndeskundigen moeten kunnen overleggen en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR).
 • Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek (vrij) kunnen bezoeken.
 • Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen aan een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar.
 • Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen over de dienstverlening door de bedrijfsarts.
 • Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie: advisering door de bedrijfsarts aan de werkgever over het voorkomen van gezondheidsklachten moet in het contract staan.

Werkgever verantwoordelijk voor inhoud basiscontract

Iedere werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract. De Inspectie SZW kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend optreden.

Welke vorm van dienstverlening spreek je af?

In een maatwerkregeling kun je alles afspreken wat je wilt, mits je kunt aantonen dat de toegang tot vooral de bedrijfsarts is geregeld.

Dossiervorming

De bedrijfsarts beheert het medisch dossier. De voortgang van de re-integratie en het bewaken van de wettelijke taken in het kader van de wet verbetering poortwachter is een taak van de werkgever. Deze kan dit in een eigen personeelsinformatie systeem inrichten of gebruik maken van het systeem dat door de bedrijfsarts of het casemanagementbureau wordt gebruikt.

De polisvoorwaarden van de verzekeraar

Indien u gebruik maakt van een verzuimverzekeraar (de verzekeraar die de loondoorbetaling overneemt gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid) dan is het belangrijk om de keuze voor de vorm van het basiscontract en de dossiervorming goed af te stemmen op de polisvoorwaarden, zodat u wel dekking behoudt.

Alternatief voor basiscontract maatwerkregeling: de vangnetregeling. 

Indien u liever geen maatwerkregeling wilt, of omdat de verzuimverzekeraar u daartoe verplicht, dan is het alternatief de vangnetregeling.

In deze vorm bent u aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Hier is het verschil tussen een bedrijfsarts en een gecertificeerde arbodienst te zien. Bij een gecertificeerde arbodienst zijn ook de overige kerndeskundige aangesloten (de hoger veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige). De dienstverlening van de kerndeskundigen gaat op verrichtingenbasis. U bent niet verplicht die diensten ook daar af te nemen. Er zijn ook vele zelfstandige kerndeskundigen in de markt.

Een bedrijfsarts kan zelfstandig opereren, of in samenwerking met een casemanagementbureau of een arbodienstverlener.

Een kwaliteitskenmerk voor het casemanagementbureau of de arbodienstverlener is de OVAL certificering.  Hierin zijn bijvoorbeeld zaken als de AVG, privacy etc geregeld.

Samengevat:
Wat heb je als bedrijf minimaal nodig:

 • De toegang tot een gecertificeerde bedrijfsarts.
 • Een basiscontract arbodienstverlening.
 • Overeenstemming met de personeelsvertegenwoordiging.

Welke keuzes heb je als bedrijf:

 • Wel of geen extern software systeem voor de procesbewaking wet verbetering poortwachter.
 • Intern of extern organiseren van het casemanagement en re-integratiebegeleiding.
 • Taken kerndeskundigen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van de RI&E, door de arbodienst of een zelfstandige kerndeskundige laten uitvoeren.

Wie is verantwoordelijk:

In alle gevallen is het bedrijf verantwoordelijk voor de re-integratie en het naleven van de wet verbetering poortwachter.

Graag adviseren we u in een persoonlijk gesprek welke soort basiscontract arbodienstverlening voor uw organisatie het meest praktisch is.

Re-integratie Spoor 2

Re-integratie spoor 2

Als werkgever wil je je werknemers natuurlijk een zo gezond en veilig mogelijke werkomgeving bieden. Helaas kan het voorkomen dat een werknemer door ziekte of

Lees meer

Ondersteuning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rob de Wit

Rob de wit

Regio manager