Privacy policy

Bij het omgaan en opslaan van privacygevoelige gegevens houdt Everybody Groep zich aan de geheimhoudingsplicht, zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze geheimhoudingsplicht geldt voor alle medewerkers van Everybody Groep, inclusief die medewerkers die zich niet direct met de uit­voering van re-integratie­trajecten bezighouden. Everybody Groep verklaart op dit punt het volgende:

De door opdrachtgever verstrekte gegevens zijn persoonsgegevens in de zin van de AVG. Behandeling van deze gegevens gebeurt met inachtneming van deze wet en de artikel 74 wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

Gegevens verstrekt door opdrachtgever of klant worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen. Dit doel is re-integratie van de klant op de arbeidsmarkt.

Alle persoonlijke gegevens van de trajectklant worden geheim gehouden. Informatie wordt niet aan derden verstrekt. In geval van rechtsbijstand door derden, dient deze partij zich schriftelijk kenbaar te maken

De geheimhoudingsplicht geldt voor al het personeel van Everybody Groep.

Geheimhoudingsplicht geldt tevens voor die personen, die beroepshalve kennis kunnen nemen van privacygegevens in de werksituatie, zoals de boekhoudster of een interne, dan wel externe auditor.

Schriftelijke gegevens in het kader van re-integratietrajecten, die te herleiden zijn op één persoon, worden binnen twee jaar na het einde van het traject vernietigd. Hiervan zijn uitgezonderd die gegevens die bewaard dienen te worden op basis van wettelijke verplichtingen.

Everybody Groep stelt de klant op de hoogte dat het beschikt over een privacy­reglement, alsmede de wijze waarop de klant kennis kan nemen van het Privacyreglement.

Dossiers worden afgesloten bewaard in een kast, welke met een sleutel afsluitbaar is. Deze dossiers worden uitsluitend behandeld en gebruikt door die medewerkers, die zich binnen Nu van Werk naar Werk met de uitvoering van re-integratietrajecten bezighouden, of met andere verplichtingen in het kader van de re-integratie, zoals de financiële afhandeling.

Gegevens van de klant worden uitsluitend verstrekt aan derden in het kader van het zoeken en vinden van werk, middels het sturen van een CV of beschrijving van arbeidsverleden en/of opleiding. Deze groep derden beperkt zich tot functionarissen die zich beroepshalve bezig­houden met het aannemen van personeel, of die een functie als intermediair vervullen richting opdrachtgevers die (mogelijk) personeel vragen.

Wij gebruiken cookies enkel voor het optimaliseren van onze website door middel van Google Analytics.

De informatieverstrekking door Everybody Groep beperkt zich tot informatie die van direct belang is voor het duurzaam uitoefenen van de mogelijk toekomstige functie van de klant, zoals bedrijven met vacatures of met werkzaamheden die de klant zou kunnen uitoefenen.